کلاس فلسفه و منطق کنکور

محمدرضا مدنی 


مُدرس دروس تخصصی انسانی 

مدرس آموزشگاه 
بعثت کرج
بعثت تهران
راه اندیشه
سیوان
رضوانه و باقرالعلوم
آکادمی کیا
تدبیرماندگار
ذهن پویا
محراب
بنیان دانش
دبیرستان دیبا
دبیرستان فرهیختگان
دبیرستان انرژی هسته ای
دبیرستان معرفت
دبیرستان طلوع سبز

نمونه تدریس: